محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

ابطال تقسیط نامه مطالبات تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

ابطال تقسیط نامه مطالبات تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

ابطال تقسیط نامه مطالبات تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای دیوان عدالت اداری برای ابطال رای تعزیرات حکومتی

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

ادامه مطلب وکیل

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

مقررات مربوط به مشاغل خانگی در قانون شهرداری

مقررات مربوط به مشاغل خانگی در قانون شهرداری

ادامه مطلب وکیل

مقررات مربوط به مشاغل خانگی در قانون شهرداری

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت اداری

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت اداری

نمونه رای داگاه بابت شکایت تحویل ملک  قبل از تنظیم سند رسمی

نمونه رای داگاه بابت شکایت تحویل ملک  قبل از تنظیم سند رسمی

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای داگاه بابت شکایت تحویل ملک  قبل از تنظیم سند رسمی

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

ادامه مطلب وکیل

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع 

نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع 

ادامه مطلب وکیل

نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع 

نحوه شکایت متضرر از حکم ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

نحوه شکایت متضرر از حکم ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه شکایت متضرر از حکم ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

لغو انتقال از کلانشهر تهران به دلیل عدم اعطای تسهیلات

لغو انتقال از کلانشهر تهران به دلیل عدم اعطای تسهیلات

ادامه مطلب وکیل

لغو انتقال از کلانشهر تهران به دلیل عدم اعطای تسهیلات