محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

ادامه مطلب

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

نحوه پرداخت مستمری بازماندگان مطابق قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد

نحوه پرداخت مستمری بازماندگان مطابق قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد

ادامه مطلب

نحوه پرداخت مستمری بازماندگان مطابق قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد

نمونه دادخواست الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

نمونه دادخواست الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری

تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

ادامه مطلب

جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

ادامه مطلب

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

نمونه رای بازنشستگی ناشی از اعمال ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور

نمونه رای بازنشستگی ناشی از اعمال ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور

ادامه مطلب

نمونه رای بازنشستگی ناشی از اعمال ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور

الزام به صدور شناسنامه در دیوان عدالت اداری

الزام به صدور شناسنامه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

الزام به صدور شناسنامه در دیوان عدالت اداری

تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

تاثیر تفکیک غیر قانونی ملک در صدور پروانه ساختمانی

ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

ادامه مطلب

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

ادامه مطلب

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

ادامه مطلب

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

ادامه مطلب

خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

ادامه مطلب

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

تقاضای تغییر کاربری مالکین املاک مشاعی

تقاضای تغییر کاربری مالکین املاک مشاعی

ادامه مطلب

تقاضای تغییر کاربری مالکین املاک مشاعی