محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

ادامه مطلب وکیل

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات

چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات

ادامه مطلب وکیل

چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات

کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

ادامه مطلب وکیل

کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری

توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری

توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری

درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک

درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک

ادامه مطلب وکیل

درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک

نحوه شکایت متضرر از حکم ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

نحوه شکایت متضرر از حکم ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه شکایت متضرر از حکم ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

ادامه مطلب وکیل

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا