محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان شرکتی

نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان شرکتی

ادامه مطلب

نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان شرکتی

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

قانون شهرداری

قانون شهرداری

ادامه مطلب

قانون شهرداری

شرایط پرداخت کمک هزینه مهد کودک به فرهنگیان

شرایط پرداخت کمک هزینه مهد کودک به فرهنگیان

ادامه مطلب

شرایط پرداخت کمک هزینه مهد کودک به فرهنگیان

نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب

نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

ادامه مطلب

تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

ادامه مطلب

شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

بازخریدی به دلیل غیبت غیر موجه با رای هیات تخلفات اداری

بازخریدی به دلیل غیبت غیر موجه با رای هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب

بازخریدی به دلیل غیبت غیر موجه با رای هیات تخلفات اداری

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

ادامه مطلب

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

ادامه مطلب

دستور موقت برای توقف اجرای رای تخریب و اعاده به وضع سابق

وکیل دیوان عدالت اداری در بوشهر

وکیل دیوان عدالت اداری در بوشهر

ادامه مطلب

وکیل دیوان عدالت اداری در بوشهر

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

ادامه مطلب

رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

آرای شعب دیوان عدالت به عنوان دلیل جدید برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

آرای شعب دیوان عدالت به عنوان دلیل جدید برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

ادامه مطلب

آرای شعب دیوان عدالت به عنوان دلیل جدید برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت در دیوان عدالت اداری

تغییر کاربری پیلوت به مسکونی

تغییر کاربری پیلوت به مسکونی

ادامه مطلب

تغییر کاربری پیلوت به مسکونی

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

ادامه مطلب

مقررات دریافت بهای خدمات از زمینهای خالی در شهرها

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

ادامه مطلب

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

ادامه مطلب

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

ادامه مطلب

تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده

شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده

ادامه مطلب

شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده