محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

ادامه مطلب

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

مقررات خرید املاک مردم برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

مقررات خرید املاک مردم برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

ادامه مطلب

مقررات خرید املاک مردم برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

مجازات همراه داشتن موبایل وهندزفری در آزمون سراسری

مجازات همراه داشتن موبایل وهندزفری در آزمون سراسری

ادامه مطلب

مجازات همراه داشتن موبایل وهندزفری در آزمون سراسری

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

ادامه مطلب

میزان اعتبار رسیدگی کمیسیون ماده 100 به تخلفات خارج از محدوده شهر

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

ادامه مطلب

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

ادامه مطلب

میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

نحوه تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

نحوه تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری

مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

ادامه مطلب

مرجع صالح به  شکایت از اداره کل انتقال خون

نحوه محاسبه قیمت کالا مطابق آیین نامه اجرایی قانون گمرکی

نحوه محاسبه قیمت کالا مطابق آیین نامه اجرایی قانون گمرکی

ادامه مطلب

نحوه محاسبه قیمت کالا مطابق آیین نامه اجرایی قانون گمرکی

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ادامه مطلب

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

ادامه مطلب

نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری

شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری

نحوه صحیح طرح شکایت علیه کمیسیونهای شهرداری

نحوه صحیح طرح شکایت علیه کمیسیونهای شهرداری

ادامه مطلب

نحوه صحیح طرح شکایت علیه کمیسیونهای شهرداری