محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بیمه عمر

مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بیمه عمر

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بیمه عمر

اراضی دایر و بایر چیست؟

اراضی دایر و بایر چیست؟

ادامه مطلب

اراضی دایر و بایر چیست؟

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

ادامه مطلب

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک

درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک

ادامه مطلب

درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

ادامه مطلب

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

ادامه مطلب

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

ابطال حکم اخراج نظامی به دلیل اعتیاد

ابطال حکم اخراج نظامی به دلیل اعتیاد

ادامه مطلب

ابطال حکم اخراج نظامی به دلیل اعتیاد

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

ادامه مطلب

وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی برای فرزند دختر

شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی برای فرزند دختر

ادامه مطلب

شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی برای فرزند دختر

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

ادامه مطلب

تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

ادامه مطلب

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

ادامه مطلب

معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

اعتراض به نحوه محاسبه حقوق گمرکی

اعتراض به نحوه محاسبه حقوق گمرکی

ادامه مطلب

اعتراض به نحوه محاسبه حقوق گمرکی

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

ادامه مطلب

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

ادامه مطلب

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

شرایط موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در دستگاههای دولتی

شرایط موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در دستگاههای دولتی

ادامه مطلب

شرایط موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در دستگاههای دولتی

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

ادامه مطلب

صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه