محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

کدام یک از آراء ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت قابل تسری به زمان تصویب مصوبه می‌باشد؟

کدام یک از آراء ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت قابل تسری به زمان تصویب مصوبه می‌باشد؟

ادامه مطلب وکیل

کدام یک از آراء ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت قابل تسری به زمان تصویب مصوبه می‌باشد؟

تعاریف انواع اراضی  کدامند؟

تعاریف انواع اراضی  کدامند؟

ادامه مطلب وکیل

تعاریف انواع اراضی  کدامند؟

نحوه اعمال اصلاحی های ملک در پروانه‌های صادره و سند مالکیت

نحوه اعمال اصلاحی های ملک در پروانه‌های صادره و سند مالکیت

ادامه مطلب وکیل

نحوه اعمال اصلاحی های ملک در پروانه‌های صادره و سند مالکیت

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

ادامه مطلب وکیل

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

تاثیر تغییر کارفرما بر حقوق کارگران

تاثیر تغییر کارفرما بر حقوق کارگران

ادامه مطلب وکیل

تاثیر تغییر کارفرما بر حقوق کارگران

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

ادامه مطلب وکیل

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن

تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن

ادامه مطلب وکیل

تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن

 شکایت مجدد از رای هیات گزینش در دیوان عدالت اداری

شکایت مجدد از رای هیات گزینش در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

شکایت مجدد از رای هیات گزینش در دیوان عدالت اداری